Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľom internetového portálu Vyhravam.sk je spoločnosť TERAZ MEDIA, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 47 345 136, DIČ: 2023829940, IČ DPH: SK2023829940  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5812/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné podmienky pre súťaže zverejňované na portáli Vyhravam.sk (ďalej len „všeobecné podmienky“):

I. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľ na svojom internetovom portáli Vyhravam.sk umožňuje návštevníkovi zapojiť sa do súťaží o rôzne ceny a zľavy. Návštevník zapojením sa do súťaže, pod ktorým sa rozumie odoslanie odpovedného formulára v súťaži, vyhlasuje, že bezvýhradne akceptuje tieto všeobecné podmienky a rovnako bezvýhradne akceptuje aj osobitné podmienky konkrétnej súťaže, do ktorej sa zapojil. Tieto všeobecné podmienky sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu Vyhravam.sk, ak osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Tieto všeobecné podmienky stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich. Tieto všeobecné podmienky sa nevzťahujú na súťaže organizované na iných webových stránkach, ako je portál Vyhravam.sk, a to ani v prípade, ak na takúto súťaž odkazuje linka z portálu Vyhravam.sk.

II. Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu Vyhravam.sk. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci prevádzkovateľa a ani obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli Vyhravam.sk. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

III. Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažné otázky a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými podmienkami alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. V prípade, že je výhercovi výhra doručená poštou alebo kuriérom a nepreberie si ju v odbernej lehote, výhra prepadáva v prospech prevádzkovateľa. Rozhodnutie o tom, čo je ospravedlniteľný dôvod, je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje prevádzkovateľ na výhercu. Výhra a výhody získané v súťažiach na portály Vyhravam.sk nie sú právne vymáhateľné. Výhru v súťaži nie je možné zameniť za hotovosť, ani za iný produkt alebo službu. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy (§ 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú výhry z reklamných súťaží a žrebovaní od dane oslobodené len do výšky 350 eur za cenu alebo výhru. Výhry prevyšujúce sumu 350 eur sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona č. 595/2003 Z. z. Povinnosť zraziť daň z výhry má organizátor súťaže iba v prípade peňažných výhier. Nepeňažné výhry sú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, ktoré je povinný po skončení kalendárneho roka podať výherca.

IV. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú na účely týchto všeobecných podmienok všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže prevádzkovateľovi portálu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail). Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez súhlasu účastníka súťaže na portáli Vyhravam.sk, spracovávať osobné údaje nevyhnutné na účel realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlásením sa do súťaže zverejnenej na portáli Vyhravam.sk udeľuje súťažiaci  prevádzkovateľovi súhlas so spracovávaním ním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail) na účely priameho marketingu a zasielania informácií o ďalších súťažiach na portáli Vyhrávam.sk, ako aj súhlas na to, aby tieto osobné údaje prevádzkovateľ poskytol marketingovému partnerovi súťaže za účelom odovzdania výhry a za účelom ich využitia na rozposielanie marketingových ponúk. Marketingový partner súťaže je identifikovaný pri každej súťaži osobitne.

Prihlásením sa do súťaže zverejnenej na portáli Vyhravam.sk udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie reklamy a/alebo informácií o ďalších súťažiach na portáli Vyhrávam.sk elektronickou poštou na ním poskytnutý e-mail.

Súhlas podľa týchto všeobecných podmienok dáva súťažiaci na dobu jedného roka odo dňa jeho udelenia. Súhlas podľa týchto podmienok trvá jeden rok od každého prihlásenia sa účastníka do súťaže zverejnenej na portáli Vyhravam.sk a zanikne v prípade, ak od posledného prihlásenia účastníka uplynie lehota jedného roka.

Súťažiaci je oprávnený súhlas podľa týchto podmienok kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na odhlasovaciu linku v e-maily, alebo odoslaním e-mailu s informáciou o odvolaní súhlasu na adresu info@vyhravam.sk, alebo písomne listom odoslaným na adresu sídla prevádzkovateľa.

Súťažiaci nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním za účelom uvedeným v týchto všeobecných podmienkach a poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné.

Účastník súťaže má v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie a zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (iv) právo vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo, ak došlo k porušeniu zákona č. 122/2013 Z. z. a právo vyžadovať blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Účastník súťaže má právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči (i) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z.  na účely priameho marketingu. Účastník súťaže má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Účastník súťaže na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník súťaže má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania; toto právo nemá iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníka súťaže, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke účastníka súťaže, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníka súťaže. Účastník súťaže pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

V. Ostatné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto všeobecných podmienok a/alebo osobitných podmienok súťaže, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými podmienkami a osobitnými podmienkami súťaže a/alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a osobitných pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto všeobecné podmienky vstupujú do platnosti 8.12. 2014.